DTeReTi

Дигитално образование и обучение за устойчиви инициативи в туризма (ДООУИТ)
Договор № 2020-1-UK01-KA226-VET-094699
Ключова дейност 2, Стратегически
партньорства в професионалното образование и обучение, Програма Еразъм+ 2014-2020

Проектна идея

Въпреки отрицателното въздействие на Ковид-19 върху туристическата индустрия, тя остава един от най-големите и най-бързо развиващите се икономически сектори в света. Налице е нарастваща тенденция и повишаване на информираността на потребителите за устойчив и отговорен туризъм. ДООУИТ е проект в партньорство на три организации от Великобритания, Италия и България, водени от една и съща идея за успешно реализиране на инициативи за устойчив туризъм. Един от приоритетите на партньорските организации по проекта е разработването на интерактивен набор от учебни материали (Компендиум), който да даде възможност на обучаващите се да развият приложни знания и умения, които са приложими в различен контекст, и по-специално за успешно прилагане на инициативи за устойчив туризъм в техните организации.

Основните цели на проекта са:

  • Създаване на информираност за устойчивия туризъм и разбиране на бизнес възможностите, които той предлага.
  • Насърчаване и стимулиране на специализирания туризъм, а не на масовия туризъм.
  • Разработване на иновативни подходи за обучение в подкрепа на конкурентоспособността и заетостта на регионално и местно ниво.
  • Подкрепа за възприемането на иновативни подходи и цифрови технологии за преподаване и учене.
  • Развиване на партньорства, които подпомагат създаването и прилагането на добри практики в устойчивия туризъм.

Основната целева група на проекта са малки предприятия, индивидуални предприемачи, работещи в специализирания туризъм, семейни хотели, малки общини, вкл. селски общини. Тази целева група включва крайни потребители, които могат пряко да се възползват от резултатите от проекта. Обучители и други служители на асоциации, свързани с туризма, консултанти и бизнес подкрепящи организации също ще се възползват от резултатите от проекта.

Партньори по проекта

European Strategic Partnerships Ltd. - Великобритания

European Strategic Partnerships Ltd. (ESP) е компания, предоставяща професионално обучение, изпращаща и приемаща организация, базирана в Лондон, Обединеното кралство. Компанията предлага и дигитални и професионални обучения на място в различни професии, основно в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Основно направление в дейността на компанията е корпоративното обучение на място за управленския и оперативен персонал на хотели и ресторанти. Фирмата работи с над 25 високообразовани и опитни обучители и експерти, използвайки иновативни и интерактивни методи на обучение. Ето защо компанията е консултант и обучителна организация на хотели и ресторанти във Великобритания и чужбина. В допълнение към теоретичната си база, Компанията поддържа партньорства с редица хотели и ресторанти, където се провежда практическо обучение на стажантите и където те могат да научат последните иновации и тенденции в бизнеса.

European Strategic Partnerships Ltd. има доброволни членове, които са млади хора и активни граждани, участващи доброволно във всички горепосочени дейности. Те работят за интегриране и преодоляване на проблемите на младите хора. В организацията членуват младежи със специални потребности и с по-малко възможности, които участват активно в дейностите и помагат за решаването на техните проблеми.

Уебсайт:

www.euro-stp.co.uk

Euroform RFS - Италия

Euroform RFS е италианска организация с нестопанска цел, основана през 1996 г. и специализирана в обучение и кариерно ориентиране. През годините Euroform RFS разширява постепенно възможностите си за обучение, посветено на различни видове професии. Днес компанията разполага с широка гама от курсове в няколко сектора (ИТ, езикова подготовка, безопасност на работното място, бизнес администрация и управление и др.).

Euroform RFS насърчава международната мобилност чрез обучение в чужбина на студенти, чираци, наскоро завършили, висшисти и млади безработни, благодарение на участието в различни проекти на ЕС. Euroform RFS работи като организация, акредитирана от регионите Калабрия и Пиемонт за ориентиране и намиране на работа.

Euroform RFS вярва и насърчава социалното включване на малцинствата и хората в неравностойно положение. От 2014 г. компанията работи за насърчаване на интеграцията на мигранти и търсещи убежище в Италия.

Euroform RFS насърчава изследователски и развойни проекти в образователния сектор за постоянно тестване на иновативни методи и инструменти за преподаване.

Website:

Euroform RFS

Сдружение “Чек Пойнт София” – България

Сдружение “Чек Пойнт София” е организация с нестопанска цел, основана в София, България. Организацията е изцяло фокусирана върху развитието на професионалното образование и обучение и младежките дейности, подобряване на статута на младежите и насърчаване на младежката гражданска ангажираност, основно чрез разработване на ефективни и активни мерки за тяхното развитие.

Компанията работи активно за популяризиране на туристическите региони в България, прилагане на практики за устойчив туризъм и има много силна корпоративна отговорност да подкрепя местната общност. Организацията е фокусирана върху непрекъснато вътрешно обучение за осигуряване на качеството на продуктите и развитие на конкурентни умения.

Професионалистите в организацията имат дългогодишен опит в работата с хора в риск от социално изключване. Те прилагат успешни модели и практики за приобщаване чрез образователни и обучителни дейности. “Чек Пойнт София” прилага методи на неформално обучение, доказано ефективни при работа с трудни целеви групи. Организацията има силно партньорство с различни институции и неправителствени организации.

Уебсайт:

www.ngocheckpoint.eu

Асоциирани партньори

British Tourism Industry Group

BTIG is VisitBritain’s main stakeholder group, meeting on a quarterly basis. It brings together senior representatives of Government, industry and tourism bodies to discuss issues of relevance to the industry. By facilitating a strategic dialogue between VisitBritain and the wider tourism industry, BTIG allows VisitBritain to fulfil its statutory role as a trusted advisor to government on tourism matters. The group is chaired by VisitBritain’s Chief Executive, Sally Balcombe.

Italian Association for Responsible Tourism

It is a non-governmental and non-profit association. It has no profit-making intentions, either direct or indirect. AITR is inspired by ethical and democratic principles and so promotes and coordinates activities that support a tourism that is responsible, sustainable and ethical. It aims to raise awareness among citizens, promote lifestyles and a consumerism that is fair to all involved.

Bulgarian Tourism Chamber

It is the first and the biggest non-governmental organization in Bulgaria dealing with the tourism topics. It comprises over 800 members – organizations from the all regions in Bulgaria – hotel and restaurant management companies and proprietors, travel agencies, non-government organizations, educational establishments, advertisers, insurers, individual members. It is a member of the International Council of Tourism Partners (ICTP) and the National Council of Tourism. Its objectives are to unite, represent and defend the interests of its members; to assist in creating the conditions for sustainable tourism development; to contribute to the training and qualification of personnel in tourism; to assist the government and non-governmental organizations in the preparation of regulations for the sector of tourism; to participate in the promotion of Bulgarian tourist products and to contribute to the improvement of the quality of tourism products and protect the interests of consumers; to promote tourism responsible practices. The involvement of the above-mentioned organizations will support project activities and contribute to dissemination activities. It will also help for the multiplication effect of the project and the wide spread of the project results on national and European level.

Група на британската туристическа индустрия

www.visitbritain.org/industry-groups-bodies

Това е основната група на заинтересованите страни на VisitBritain, която организира своите срещи на тримесечна база. Тя събира висши представители на правителството, индустрията и туристическите органи, за да обсъжда въпроси от значение за туристическата индустрия. Като улеснява стратегическия диалог между VisitBritain и по-широката туристическа индустрия, Групата позволява на VisitBritain да изпълни законовата си роля на доверен съветник на правителството по въпросите на туризма. Групата се председателства от главния изпълнителен директор на VisitBritain, Сали Балкомб.

Италианска асоциация за отговорен туризъм (AITR)

 

www.aitr.org

Това е неправителствено сдружение с нестопанска цел. То е изцяло с нестопанска цел. Вдъхновено е от етичните и демократични принципи и цели да насърчава и координира дейности, които подкрепят отговорен, устойчив и етичен туризъм. Сдружението има за цел да повиши осведомеността сред гражданите, да насърчи начин на живот и консуматорство, което е справедливо за всички участници.

Българска Туристическа Камара (БТК)

 

www.btch.bg

Това е първата и най-голямата неправителствена организация в България, занимаваща се с тематиката на туризма. Състои се от над 800 членове – организации от всички региони на България – хотелиерски и ресторантьорски компании и собственици, туристически агенции, неправителствени организации, учебни заведения, рекламодатели, застрахователи, индивидуални членове. Нейните цели са да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове; да съдейства за създаване на условия за устойчиво развитие на туризма; да допринася за обучението и квалификацията на кадри в туризма; да подпомага правителството и неправителствените организации при изготвянето на нормативна уредба за сектора на туризма; да участва в популяризирането на българските туристически продукти и да допринася за подобряване качеството на туристическите продукти.

Интелектуални резултати

Интелектуален резултат 1 - Ръководство за обучаващи се "Как да станем отговорни?"

То включва създаването на практическо ръководство за малки и средни предприятия в туризма, което описва стъпка по стъпка как да станем „отговорни“. Това ръководство ще улесни малките и средни предприятия да прилагат успешно отговорния / устойчивия туризъм в своите организации. Ръководството за обучаемия може да се използва от:

  • малки и средни предприятия / самите предприемачи, които ще го прилагат като инструмент за самообучение;
  • асоциации, свързани с туризма, и организации, подпомагащи бизнеса, за да информират и/или обучават своите клиенти;
  • организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение, висши учебни заведения и други образователни организации за обучение на своите студенти или стажанти.
Интелектуален резултат 2 - Ръководство за обучаващи се "Как да популяризираме отговорния имидж на компанията?"

То включва създаването на практическо ръководство за обучаеми за МСП и предприемачи в туризма, за малки и средни предприятия в туризма, което описва стъпка по стъпка как да се популяризира отговорният имидж. Това ръководство за обучаващи се ще улесни малките и средни предприятия как да популяризират успешно своя имидж за корпоративната социална отговорност и отговорния имидж на марката си. Ръководството за обучаемия може да се използва от:

  • малки и средни предприятия / самите предприемачи, които ще го прилагат като инструмент за самообучение;
  • асоциации, свързани с туризма, и организации, подпомагащи бизнеса, за да информират и/или обучават своите клиенти;
Интелектуален резултат 3 - Ръководство за обучаващия се "Как да създадем местна мрежа от отговорни туристически компании?"

 

То включва създаването на практическо ръководство за малки и средни предприятия в туризма, което описва как да се създаде местна мрежа от отговорни туристически компании, с цел да се представят като отговорен и устойчив регион. Ръководството за обучаващите се ще улесни и стимулира малките и средни предприятия в туризма да си сътрудничат и да обединят усилията си, за да увеличат въздействието на отговорния туризъм на местно и национално ниво. Тези сътрудничества и партньорства ще бъдат от полза за местната общност.

Бюлетини

Брошури

Обявяване на брошура
Окончателна брошура

За контакти

За логистични и организационни въпроси:

projectmanagement@dtereti.com

 

За други въпроси:

info@dtereti.com

Contact form

10 + 15 =

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.